You are visitor No. install tracking codes Since : January 9, 2019

แบบทดสอบ กำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) 15 ข้อ

แบบทดสอบนี้ ได้รับจากการส่งมาทาง Line กลุ่ม ของคนภาคเหนือหลายกลุ่ม
ได้นำมาปรับปรุงโดยตัดออกและเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อย ลองทำกันดูนะครับ

(ออกแบบโดย โสภณ จาเลิศ)

คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของคำถามแต่ละข้อ โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบนั้น
               แล้วดูคะแนนที่ได้ ด้านล่างครับ

 

  1. คำว่า "เตี่ยว" ในภาษาเหนือข้อใดสวมใส่ไม่ได้
    ก. เตี่ยวหม้อห้อม
    ข. เตี่ยวหม้อนึ่ง
    ค. เตี่ยวสะดอ
    ง. เตี่ยวโหย้ง

 

  2. "มะละกอ" ภาษาเหนือเรียกว่าอะไร
    ก. บ่าก้วยก๋า
    ข. บ่าก้วยเกว๋น
    ค. บ่าก้วยแก๋ว
    ง. บ่าก้วยเต้ด

 

  3. การพูดจากลับกลอกไปมา ตรงกับคำเหนือในข้อใด
    ก. ซะป๊ะซะเป้ด
    ข. สะเบิ้งสะเจิ่ง
    ค. สับปะหลี้
    ง. หล้องหลัง

 

 4. คนสวมกางเกงไม่คาดเข็มขัด มีความหมายตรงกับข้อใด
    ก. นุ่งเตี่ยวบ่อมัดแอว
    ข. นุ่งเตี่ยวบ่อคาดต้าย
    ค. นุ่งเตี่ยวบ่อมัดเข็มคัด
    ง. นุ่งเตี่ยวบ่อคัดต้าย

 

 5. คำว่า "อะหยังปะล้ำปะเหลือ" มีความหมายตรงกับข้อใด
    ก. มีข้าวของเยะแยะ
    ข. อะไรกันนักกันหนา
    ค. มีงานต้องทำมากมาย
    ง. มีผู้คนมามากมาย

 

 6. ข้อใดไม่ใช่ชื่อผลไม้ของภาษาเหนือ
    ก. บ่าเต้า
    ข. บ่าตื๋น
    ค. บ่าก้วยเต้ด
    ง. บ่าแก่นต๋า

 

 7. ข้อใดคือคำเปรียบเทียบ "ไล่การโกหกหรือจับเท็จเพื่อเอาความจริง"
    ก. ไล่ไก่
    ข. ไล่เหล่า
    ค. ไล่วอก
    ง. ไล่ฮำ

 

  8.คนที่พูดติดอ่างคนเหนือเรียกว่าคนประเภทใด
    ก. คนปากแซ่ม
    ข. คนปากเจ็บ
    ค. คนปากถอบ
    ง. คนปากกั๊ก

 

  9. ข้อใดหมายถึงการนั่งพับเพียบ
    ก. นั่งหม็อบแหม็บ
    ข. นั่งเป้อละเหม้อ
    ค. นั่งหย่องเข๊าะ
    ง. นั่งเมอะ

 

  10. "เสลดติดคอ" คือข้อใด
    ก. ขี้เต้อติ๊ดดัง
    ข. ขี้เต้อติดคอ
    ค. ขี้เต้อขำคอ
    ง. ขี้เต้อขำฮูดัง

 

  11. "น้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิงค์" ภาษาเหนือเรียกว่าอะไร
    ก. เหมยแข็ง
    ข. เหมยขาบ
    ค. เหมยจ๊าง
    ง. เหมยหมอก

 

   12. ข้อใดมีความหมายว่า "ด่า"
    ก. บ่าเก่า
    ข. บ่าดาย
    ค. บ่าเดี่ยว
    ง. บ่าวอก

 

   13. คำชมเชยว่า "เก่งหรือมีความสามารถ" คือข้อใด
    ก. อาละ
    ข. อ้ออ๋อย
    ค. แอ่นแล้
    ง. อ๊อดฮ้อด

 

   14. ข้อใดหมายถึง "กะทะ"
    ก. หม้อแก๋ง
    ข. หม้อขาง
    ค. หม้อดอก
    ง. หม้อหน้าฮก

 

   15. คนที่จมูกโด่งเป็นสัน เรียกคนประเภทใด
    ก. คนดังแหม็บ
    ข. คนดังบืด
    ค. คนดังจ๋อง
    ง. คนแตงดัง

        คุณทำได้      คะแนน

 

คะแนนที่ได้
ความหมายของคะแนน
15 คะแนน
เป็นคนเหนือ 100 %
11 - 15 คะแนน
เป็นคนเหนือ แต่ไปอยู่ที่อื่นนาน
6 - 10 คะแนน
คนภาคอื่นที่เป็นลูกเขย หรือลูกสะใภ้คนเหนือ หรือคบหาสมาคม
สนิทสนมกับคนเหนือ
น้อยกว่า 6 คะแนน
เป็นคนภาคอื่น

เมื่อท่านทำเสร็จแล้ว กรุณาประเมินความพึงพอใจในการทำแบบทดสอบนี้ด้วยครับ

3 ข้อเท่านั้นเองครับ

กรุณาสละเวลาสักนิด คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบประเมินครับ

ขอขอบคุณที่ให้เกียรติประเมินความพึงพอใจครับ