You are visitor No.   Must See Places In Paris Since : January 9, 2019

แบบทดสอบ กำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) ตอนที่ 2 จำนวน 20ข้อ

แบบทดสอบนี้ ผู้ออกแบบ ได้นำคำที่มักใช้กันในชีวิตประจำวัน สำหรับคนภาคอื่นควรทราบ

เมื่อไปท่องเที่ยวภาคเหนือ ลองทำเล่น ๆ ดู สนุก ๆ นะครับ นี่ไม่ใช่ข้อสอบ ไม่ใช่การสอบ แต่เป็นการศึกษาภาษาท้องถิ่นของคนภาคเหนือไปด้วย

ดังนั้น ควรทำ 2 รอบ หรือ 2 ครั้ง ทำครั้งแรกเพื่อเป็นการศึกษา เมื่อทราบคะแนนที่ได้แล้ว กด Refresh Webbrowser แล้วทำครั้งที่ 2 ครับ

(ออกแบบโดย โสภณ จาเลิศ)

คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของคำถามแต่ละข้อ โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบนั้น
               แล้วดูคะแนนที่ได้ ด้านล่างครับ

 

  1 ธนบัตรที่มีค่า 20 บาท คนภาคเหนือเรียกว่าอย่างไร?


    ก. สองสิบ
    ข. ซาวบาท
    ค.ยี่สิบบาท
    ง.
สองพันสตางค์

 

  2 ภาชนะที่ใช้ตักน้ำดื่ม ดังภาพข้างล่างนี้ ภาษาภาคเหนือเรียกว่าอะไร?


    ก. ทัพพี
    ข. ตะหลิว
    ค. กระบวย
    ง. น้ำบวย

 

  3.ภาชนะที่ใช้ตักแกง หรือตักอาหารต่าง ๆ ดังภาพข้างล่างนี้ ชาวภาคเหนือเรียกว่าอย่างไร?

    

    ก. ป๊าก
    ข. น้ำบวย
    ค. ทัพพี
    ง. ตะหลิว

 

 4. ถ้าพูดว่า "อย่านอนเต๋งโทรศัพท์มือถือ" หมายความว่าอย่างไร?
    ก. อย่านอนดูโทรศัพท์มือถือ
    ข. อย่านอนคุยโทรศัพท์มือถือ

    ค. อย่านอนถือโทรศัพท์มือถือ

    ง. อย่านอนทับโทรศัพท์มือถือ

 

 5. คำว่า "ง่าว" มีความหมายตรงกับข้อใด?
    ก. โง่
    ข. ฉลาด
    ค. ขยัน
    ง. ขี้เกียจ

 

 6. ถ้ารับประทานอาหารกันอยู่ มีคนพูดว่า "บ่อลำใบ้บ่อลำง่าว" หมายความว่าอย่างไร?
    ก. อร่อย
    ข. ไม่อร่อย
    ค. อร่อยพอใช้
    ง. สุดแสนจะไม่อร่อย

 

 7. คำว่า "อิ๊ด" หมายถึง ข้อใด?
    ก. แข็งแรง
    ข. ง่วงนอน
    ค. เหนื่อย
    ง. หิว

 

  8 คำว่า "ลำ" หมายถึงข้อใด?
    ก. เต้น
    ข. ฟ้อน
    ค. ร้องเพลง
    ง. อร่อย

 

  9. คำว่า "เปิง" ในภาษาภาคเหนือ มีความหมายตรงกับข้อใด?
    ก. เหมาะสม
    ข. น่าเกลียด
    ค. เปิ่น
    ง. เซ่อ

 

  10 .ภาษาภาคเหนือ คำว่า "สึงตึง" หรือ "สึ่งตึง" มีความหมายว่าอย่างไร?
    ก. งดงาม
    ข. ไพเราะ
    ค. เฉลียวฉลาด
    ง. ไม่เต็มเต็ง หรือไม่เต็มบาท หรือออกไปทาง ทึ่ม ๆ หรือโง่นิด ๆ

 

  11.คำว่า "จ๊าดนัก" มีความมายว่าอย่างไร?
    ก. น้อย ๆ
    ข. มาก ๆ
    ค. เฉิ่มมาก
    ง. เชยมาก

 

   12.คำว่า "นั่งคดสวาย"    {นั่ง -คด(ขด ) - สะ - หวาย} ในภาคเหนือ หมายถึงการนั่งในข้อใด ?
    ก. นั่งยอง ๆ
    ข. นั่งเก้าอี้
    ค. นั่งไขว่ห้าง
    ง. นั่งขัดสมาธิ

 

   13. คำว่า "กึ๊ดเติง" หมายความว่าอย่างไร?
    ก. คิดถึง
    ข. รักมาก
    ค. คร่ำครวญ
    ง.
รำพึงระพัน

 

   14. คำว่า "แปงแต๊แปงว่า" มีความหมายตรงกับข้อใด?
    ก. ไม่ แพง
    ข. ราคาถูกมาก
    ค. ราคากำลังพอเหมาะพอดี
    ง.
แพงเกินไป หรือ แพงมาก ๆ

 

   15.คำว่า "จะฝั้งไปไหน" มีความหมายตรงกับข้อใด
    ก. อย่าร้อนรน
    ข. อย่าใจร้อน
    ค. จะรีบไปไหน
    ง. ให้รีบไปด่วน

 

  16. คำว่า "ขอไปตวย" หมายความว่าอย่างไร?
    ก. ขอไปด้วย
    ข. ไม่ให้ไป
    ค. อย่าไป
    ง. ห้ามเข้าไป

 

   17. คำว่า "ไปแอ่ว" หมายถึงอะไร?
    ก. ไปตลาด
    ข. ไปทำงาน
    ค. ไปเที่ยว
    ง. ไปร่วมงาน

 

   18. คำว่า "ได้ก่อ" มีความหมายว่าอย่างไร?
    ก. ได้ไหม
    ข. ได้แน่
    ค. ได้สิ
    ง. ได้เลย

 

   19. คำว่า "น่าฮักแต๊ ๆ" หมายถึงข้อใด?
    ก. ฉันรักเธอ
    ข. น่ารักจริง ๆ
    ค. สวยจริง ๆ
    ง. สวยมาก ๆ

 

   20 .คำว่า "ไผ" หมายถึงข้อใด?
    ก. ใคร
    ข. เขา
    ค. ท่าน
    ง. เธอ

      ท่านทำถูก    ข้อ         คิดเป็น      %

 

 

 

คะแนนที่ได้
ถ้าเทียบกับการให้เกรดก็น่าจะได้เกรดตามนี้
100%
ได้เกรด A เป็นคนเหนืออย่างแน่นอน
90 - 99 %
ได้เกรด A
85 - 89 %
ได้เกรด B+
80 - 84 %
ได้เกรด B
75 - 79 %
ได้เกรด C+
70 - 74 %
ได้เกรด C
65 - 69 %
ได้เกรด D+
60 - 64 %
ได้เกรด D
เน้อยกว่า 60 %
ไม่ใช่คนเหนืออย่างแน่นอน
ถ้าท่านพอจะมีเวลา กรุณา Refresh แล้วทำอีกครั้งครับ

 

เมื่อท่านทำเสร็จแล้ว กรุณาประเมินความพึงพอใจในการทำแบบทดสอบนี้ด้วยครับ

กรุณาสละเวลาสักนิด คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบประเมินตอนที่ 2 ครับ

ขอขอบคุณที่ให้เกียรติประเมินความพึงพอใจครับ