ประวัติย่อ ดร.โสภณ จาเลิศ    
You are Visitor No.   webs counters  Since : December 15, 2018      

       

My Resume (English)

|ประวัติการศึกษา| ประวัติการทำงาน|การอบรม|การศึกษาดูงาน| งานอื่น ๆ|เกียรติบัตร,รางวัลที่ได้รับ|ภารกิจ|เกี่ยวกับการสอน| [.PDF File ]
 

 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

        ชื่อดุษฎีนิพนธ์ การวิเคราะห์ความเชื่อและการบูชาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทของชาวพุทธล้านนา (บทความวิจัย)

        เกียรติบัตร ดุษฎีนิพนธ์ระดับดีเยี่ยม

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตร

     ประกาศนียบัตรจากการเรียน Online ในโครงการ Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course
     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วยความร่วมมือของ สำนักงานคณะการรมการ
     การอุดมศึกษา, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
     มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
       หมายเลขใบรับรอง: 89140b81e5084d40ba354c6c50bd9a5b
       ออกให้เมื่อ: 15 มิถุนายน 2021
     - การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Movie Production)
       หมายเลขใบรับรอง: 522ee4090615400ab0802ac51ee7d9c4
       ออกให้เมื่อ: 15 มิถุนายน 2021
     - การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
       หมายเลขใบรับรอง: f21209c72886499e889aa7a4c245e342
       ออกให้เมื่อ: 19 มิถุนายน 2021
     - การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
       (Digital media creation on social networks)

       หมายเลขใบรับรอง: 1803c3d6be424f408288c8787f6699af
       ออกให้เมื่อ: 22 มิถุนายน 2021

ประวัติการทำงาน

1 พ.ค. 2508    บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด โรงงานท่าหลวง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ตำแหน่ง ครู ร.ร.ซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์ ท่าหลวง
(ปัจจุบันคือวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์)
1 มิ.ย. 2526       อาจารย์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง (ปัจจุบันือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง)
1 มิ.ย. 2528    อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลลำปาง (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง)
พ.ศ. 2546- 2560     อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  
(ระหว่างที่สอนที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง)
พ.ศ.2548 - 31 มี.ค. 2551 รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
30 ก.ย. 2551  เกษียณอายุราชการ
พ.ศ. 2551 - 2561 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง (หลังจากเกษียณ)
1 มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561 อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
 พ.ศ. 2561- 2563 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 

ประวัติการอบรม

- ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้น Wood Badge ลูกเสือ สามัญ
- สัมมนา Comdex Asia 98 : Singapore International Convention &Exhibition Center , Singapore
- อบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าภาค/หัวหน้าฝ่าย กระทรวงสาธารณสุข    
- อบรม การสร้างระบบ E-Learning ด้วย VClass จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- อบรมการสร้างสื่อการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม ChulaELS จาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรม Network Administrator (Linux Redhat) จากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อบรม PERL with CGI foe Web Fundamentals จาก จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
- อบรม PHP using MySQL Database for Web Development จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
- อบรม Developing Website by using PHPNuke จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
- อบรม Web Design and Development (Photoshop 7/CS & Dreamweaver MX 2004) จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   (NECTEC)
- อบรม Quick and Simple by Flash จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
- อบรม วิทยากรโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
- อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง จาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร ผูับริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จาก สถาบันพระบรมราชชนก (วสส.ขอนแก่น รุ่นที่ 21/2550)
- Short Course Summer "Health Informatics" จาก University of Virginia, School of Nursing ,Virginia U.S.A.
- อบรม Human Resources Development Curriculum According to Three Sound Theory จาก Diplomatic Speaking Institute
- อบรม การพัฒนาคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการจัดทำ SAR ในหลักสูตร
  จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
- ประชุมทางวิชาการเรื่อง "การรู้สารสนเทศของประชาชน : เรียนรู้เพื่อสังคมเศรษฐกิจพอเพียง" จาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  ในพระบรมราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- อบรม การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อบรมหลักสูตร การรักษาความมั่นคงของชาติสำหรับข้าราชการ จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอรมน)
- อบรม การนำเสนออย่างโปร รุ่นที่ ๒ จาก สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
- อบรม เทคนิคการถ่ายและทำภาพสี รุ่นที่ ๑ จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรม เทคนิคการถ่ายและทำภาพ ขาว - ดำ รุ่นที่ ๓ จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรม หลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคม จาก สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- อบรม อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย โครงการป้องกันประเทศโดยประชาชน จาก กรมตำรวจ
- อบรม โครงการชุมชนสัมพันธ์ หลักสูตรสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม รจาก กรมตำรวจ
- อบรม การอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ในโครงการของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย จาก มูลนิธิศูนย์วิปัสนาเชียงใหม่ วัดห้วยส้ม
- อบรม เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
- อบรมตามโครงการแผนพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จาก มจร.   วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
- อบรม โครงการแผนพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเทคนิคการสร้างข้อสอบ
- อบรมทำแผน จาก มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
- อบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" [PDF File]
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [PDF]

ประวัติการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา

- ศึกษาดูงาน School of Medical Assistants รัฐ Kedah ประเทศ Malaysiac
- ศึกษาดูงาน Alorstar Health Center รัฐ Kedah ประเทศ Malaysia
- ศึกษาดูงาน National ICT Learning Center Bangkok Thailand
- ศึกษาดูงาน Daejeon University ประเทศ เกาหลีใต้
- ศึกษาดูงาน Kyung Hee University ประเทศ เกาหลีใต้
- ศึกษาดูงาน Ewha Womans University ประเทศ เกาหลีใต้
- ศึกษาดูงาน University of Delhi ประเทศอินเดีย
- ทัศนศึกษา ป้อมอัครา ประเทศอินเดีย
- ทัศนศึกษา ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย
- ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์น้อมถวายเป็นพุทธบูชา รุ่นที่ ๔ ณ พุทธสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย - เนปาล 30 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2558
  (ในโครงการของศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่)

ประวัติการทำงานอื่น ๆ เท่าที่พบหลักฐาน
ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
เป็นวิทยากรครูแกนนำ e-Learning
 เป็นกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลลำปาง (ถึง 31 มีนาคม 2563)
 มอบทุนการศึกษา 2562
 เป็นกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 2562
เป็นกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 2563
เป็นกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 2565

เกียรติบัตร,วุฒิบัตร,ประกาศนียบัตร, ประกาศเกียรติคุณ, รางวัลที่ได้รับ (เท่าที่พบหลักฐาน)

- รางวัลข้าราชการดีเด่นประเภทอาจารย์ผู้สอน ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลข้าราชการดีเด่นประเภท อาจารย์ผู้สอน ระดับเครือข่ายภาคเหนือ
- รางวัลข้าราชการดีเด่นประเภทอาจารย์ผู้สอน ระดับวิทยาลัย
- ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ในดวงใจ
- เกียรติบัตร เป็นวิทยากรอบรมครูแกนนำ e-learning
- ประกาศเกียรติคุณ การนำเสนอผลงาน e-learning
- รางวัลข้าราชดีเด่นประเภทผู้บริหาร
- เกียรติบัตรการสร้างภาพลักษณ์องค์การสำหรับผู้บริหาร
- เกียรติบัตร วิทยากรประจำคลินิคและนิทรรศการ เนื่องในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การใช้ไอซีทีเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
- เกียรติบัตรดุษฎีนิพนธ์ระดับดีเยี่ยม

ภารกิจ (ตั้งแต่เทอม 1/2561)

สอนเทอม 1 ปีการศึกษา2561 มจร.ลป.
    ปี 2 ครุศาสตร์, สังคมศาสตร์, พุทธศาสตร์ วิชา พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียนรวม)
    ปี 2 ครุศาสตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
สอน เทอม 2 ปีการศึกษา2561 มจร.ลป.    ปี 3 พุทธศาสตร์ วิชา พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
อนเทอม 2 ปีการศึกษา 2565 ตารางสอนและอนุทิน
สอนเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 (3 กลุ่ม)

 เกี่ยวกับการสอน  

- สอนที่ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2526 - 2528)
 - สอนที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2528
   ถึง 30 ก.ย. 2551 เป็นเวลา 23 ปี 3 เดือน 29 วัน หลังจากเกษียณ แล้ว
   สอนต่อในฐานะ อาจารย์พิเศษ อีก 10 ปี จนถึง เทอม 2 ปีการศึกษา 2561
   สอนที่นี่ตั้งแต่ รุ่นที่ 6 ถึงรุ่นที่ 41 เป็นรุ่นสุดท้าย)
 - สอนที่ มจร. วส.นครลำปาง (อาจารย์พิเศษ) ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง เทอม 1 ปีการศึกษา 2563
   เป็นเทอมสุดท้าย สอนต่อเนื่องกันมา 17 ปี สำหรับปีการศึกศา 2564 ว่างเว้นไป ไม่ได้สอน
   กลับมาเริ่มสอนอีกในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
   วิชาการรู้เท่าทันสื่อ แก่นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และนิสิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์
   วิชา สันติวิธีและสมานฉันท์ แก่ นิสิตสาขาวิชา พุทธศาสตร์

เบ็ดเตล็ด

Back

 

โหลดใหม่

 

 

 

 

 

 

.