logomculp
            
             ขอขอบคุณ อาจารย์ วุฒิชัย ใจซื่อ ที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ของ Server
ของท่าน ในการจัดทำ e-Learning นี้ และยังได้ให้ความช่วยเหลือ
ข้าพเจ้า ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยความ มีน้ำใจไมตรี
อันดียิ่ง
              
uva

                                                                           โสภณ จาเลิศ
                                                                      11 กรกฎาคม 2562

                            

  Available courses

  ชาดกศึกษา

  ดร.ภัทรเดช ปัณชญาธนาดุล

  คำอธิบายรายวิชา.......

  พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ (ฺBuddhism and Social Works)

  พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.


  คำอธิบายรายวิชา


  ผศ.เกศรา สว่างวงศ์

  คำอธิบายรายวิชา   ศึกษาคำสอนในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับเรื่องโรค ยา อาหาร การบริโภคปัจจัย ๔          การบริหารร่างกาย การพยาบาล การพักผ่อน และจริยธรรมของรักษาพยาบาล
  พระครูสุตชยาภรณ์,ผศ. ดร.

  ธรรมบทศึกษา (Dhammapada Studies)

  ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง หลักธรรมสำคัญของธรรมบท เน้นหลักธรรมสำคัญแนวคิดเชิง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอินเดีย  อิทธิพลและคุณค่าของธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตคนไทย

           ศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทะศาสนาที่เกี่ยวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแนวพุทธโดยเน้นรูปแบบและวิธีการสังฆสามัคคีและใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพทางตะวันตกมาเทียบเคียง

  การใช้ e-Learning (MOODLE 3.7.1

  หลักการ แนวคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ การออกแบบ การพัฒนา การประยุกต์ใช้ และการประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาวิถีพุทธ


  การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา การเลือกใช้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้  การสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การจัดการเรียนการสอนทางไกล  การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

   


  ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ  


  ข่าวและประกาศ

  (There are no discussion topics yet in this forum)