• mculp_kk

    ขอขอบคุณ อ.วุฒิชัย ใจซื่อ ที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ File Server ในการติดตั้งระบบ 
    e-Learning นี้ และช่วยติดตั้งให้ใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อย ตลอดจนให้ความ
    ช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจไมตรีอันดียิ่ง

                                                                      โสภณ จาเลิศ

Available courses

ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง หลักธรรมสำคัญของธรรมบท เน้นหลักธรรมสำคัญแนวคิดเชิง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอินเดีย  อิทธิพลและคุณค่าของธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตคนไทย

ศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฎก ทั้ง 7 คัมภีร์ โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูปและนิพพาน โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ

ศึกษาความหมายและขอบข่ายสาธารณสุขทั้งการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์แผนไทย คำสอนในพระไตรปิฎกและอรรถกถาที่เกี่ยวกับเรื่องโรค การบริโภคปัจจัยสี่ การบริหารร่างกาย การรักษาพยาบาล การพักผ่อน และการดูแลสุขภาพ จริยธรรมของผู้รักษาพยาบาล


ศึกษาความหมายและขอบข่ายของสังคมสงเคราะห์  หลักการ รูแบบ และวิธีการสังคมสงเคราะห์ในพระไตรปิฎก เน้นพระจริยาของพระพุทธเจ้า บทบาทและความสำคัญของพระสงฆ์ในการสังคมสงเคราะห์


ศึกษาสาเหตุและปัญหาของความขัดแย้ง วิธีระงับความขัดแย้งโดยสันติ การสร้างสันติและสมานฉันท์  การสร้างความปรองดอง การจัดการความขัดแย้งโดยใช้วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม การขอโทษ การให้อภัย การสื่อสารอย่างสันติ การฟื้นคืนดีและการเยียวยา

ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ  

           ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อและสื่อปลอม อิทธิพลของสื่อปลอมที่มีต่อสังคม การตรวจสอบข่าว เทคนิคการรู้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อต่างศาสนา อันได้แก่สื่อชวนเชื่อที่บิดเบือนหลักพุทธธรรม สื่อชวนเชื่อที่ใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กร โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม