ขอขอบคุณ อาจารย์ วุฒิชัย ใจซื่อ ที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ของ Server
ของท่าน ในการจัดทำ e-Learning นี้ และยังได้ให้ความช่วยเหลือ
ข้าพเจ้า ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยความ มีน้ำใจไมตรี
อันดียิ่ง
              
uva

                                                                           โสภณ จาเลิศ
                                                                      11 กรกฎาคม 2562

                            

  รายวิชาที่มีอยู่

           ศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทะศาสนาที่เกี่ยวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแนวพุทธโดยเน้นรูปแบบและวิธีการสังฆสามัคคีและใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพทางตะวันตกมาเทียบเคียง

  การใช้ e-Learning (MOODLE 3.7.1

  หลักการ แนวคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ การออกแบบ การพัฒนา การประยุกต์ใช้ และการประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาวิถีพุทธ


  การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา การเลือกใช้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้  การสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การจัดการเรียนการสอนทางไกล  การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

   


  ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ  


  ข่าวและประกาศ

  (ยังไม่มีกระทู้)