mculp

mcukk600

ขอขอบคุณ อาจารย์ วุฒิชัย ใจซื่อ ที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ของ
Server ของท่าน ในการจัดทำ e-Learning นี้ และยังได้
ให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้า ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้น ด้วยความ มีน้ำใจไมตรีอันดียิ่ง
             
                                                                           โสภณ จาเลิศ
                                                                      11 กรกฎาคม 2562

                            

  รายวิชาที่มีอยู่

  ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง หลักธรรมสำคัญของธรรมบท เน้นหลักธรรมสำคัญแนวคิดเชิง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอินเดีย  อิทธิพลและคุณค่าของธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตคนไทย

  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของสังคมสงเคราะห์ หลักการ รูปแบบ และวิธีการสังคมสงเคราะห์ในพระไตรปิฎก เน้นพระจริยาของพระพุทธเจ้า บทบาทและความสำคัญของพระสงฆ์ในการสงเคราะห์

   ศึกษาสาเหตุและปัญหาของความขัดแย้ง วิธีระงับความขัดแย้งโดยสันติ การสร้างสันติและสมานฉันท์  การสร้างความปรองดอง การจัดการความขัดแย้งโดยใช้วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม การขอโทษ การให้ อภัย การสื่อสารอย่างสันติ การฟื้นคืนดีและการเยียวยา

           ศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทะศาสนาที่เกี่ยวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแนวพุทธโดยเน้นรูปแบบและวิธีการสังฆสามัคคีและใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพทางตะวันตกมาเทียบเคียง

  คำอธิบายรายวิชา (Copy จาก มคอ.3)

  การใช้ e-Learning (MOODLE 3.7.1

  หลักการ แนวคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ การออกแบบ การพัฒนา การประยุกต์ใช้ และการประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาวิถีพุทธ


  การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา การเลือกใช้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้  การสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การจัดการเรียนการสอนทางไกล  การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

   


  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อและสื่อปลอม อิทธิพลของสื่อปลอมที่มีต่อสังคม การตรวจสอบข่าว เทคนิคการรู้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อต่างศาสนา อันได้แก่สื่อชวนเชื่อที่บิดเบือนหลักพุทธธรรม สื่อชวนเชื่อที่ใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กร โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม

  ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ  

  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อและสื่อปลอม อิทธิพลของสื่อปลอมที่มีต่อสังคม การตรวจสอบข่าว เทคนิคการรู้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อต่างศาสนา อันได้แก่สื่อชวนเชื่อที่บิดเบือนหลักพุทธธรรม สื่อชวนเชื่อที่ใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กร โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม


  ข่าวและประกาศ

  (ยังไม่มีกระทู้)