เว็บที่เกี่ยวข้อง และแหล่งค้นหา         

 1. สำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุุข
 2. นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 4. การนำเสนอคืออะไร
 5. เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ\

สิ่งที่มักจะใช้อยู่เสมอ

แหล่งค้นหา

 1. google
 2. Youtube
 3. Gotoknow
 4. พระไตรปิฎก (มจร.)
 5. พระไตรปิฎกที่กล่าวถึงเรื่องสามี-ภรรยา เล่มที่ ๒๑ ข้อ ๔๓-๕๖
 6. สัญลักษณ์และคำย่อชื่อประไตรปิฎก
 7. ความหมายของ Ibid.
 8. อธิบายคำย่อในพระไตรปิฎก
 9. ห้องสมุด ม.ธรรมศาสตร์
 10. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ช.
 11. ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ออนไลน์
 12. อรรถกถา สิริมาวิมาน
 13. อัฑฒกาสีเถรีคาถา
 14. บัณฑิตศึกษาปริทัศน์ มจร.
 15. งานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.ศิลปากร
 16. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital "วช."
 17. ฐานข้อมูลทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 18. ฐานข้อมูลสัดส่วนประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ
 19. ตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
 20. แปลง ศอก เป็น เมตร
 21. อัตราส่วนพยาบาลขาด WHO เสนอแนะ
 22. การแปลงมาตรา ชั่ง ตวง วัด
 23. ศูนย์ข้อมูลการแพทย์ทางเลือก
 24. สวนกายภาพสุขใจบอดี้ฟิต (ค้นหาเส้นทาง)
 25. Dictionary
 26. ThaiJo(วารสาร) หน้า Login
 27. รงแรมใน Chalottesville Virginia USA
 28. เวลาในการเดินทางจาก Dallas ไป Chalottesville [ Onweb ] onweb