สมาชิก วิชา การรู้เท่าทันสื่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่ม A305

ผลงานจากการเรียนวิชา การรู้เท่าทันสื่อ ในฐานะผู้ส่งสาร
น่าจะมีการรู้ทั้งขาไปและขากลับ คือ Feedback จากผู้รับสาร
 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
ผลงานที่อยู่บน Gotoknow
1. พระภาสกร ปภสฺสโร/อิ่นทา
2. พระสาย สุจิณฺโณ/สลีวงศ์
3. พระอานนท์ ฐานิสฺสโร/เครือโย
4. พระอภิสร ปญฺญาวชิโร/บุรี
5. พระไกรศร ธมฺมาภิวฑฺฒโน/สุขเจริญ
6. พระอภินัน วินยาภินนฺโท/แสนเสมอ
7. สามเณรวชิรวิชญ์ พรมยศ/
8. พระรพีวิท กิตติปญฺโญ/จุน
9. พระสุชาติ ธมฺมโชโต/แปงศรี
10. พระนเรศ ธีรปญฺโญ/โสภา
11. พระเกรียงศักดิ์ กตคุโณ/เกี๋ยงแก้ว
12. พระจิตรณรงค์ อาภากโร/ปินตา
13. พระอธิการสุรสิทธิ์ รติโก/ขุนจำนวน
14. พระจรัญ มนาโป/ศรีใจปัญญา
15. นายราเชนทร์ ชัยมงคล

 

ถ้าท่านมาจากระบบ e-Learning
โปรดคลิกปุม Backที่ Web Browser

You are visitor No. web counter Since 14 November 2022