สมาชิก วิชา สันติวิธีและสมานฉันท์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่ม B306

จากซ้าย: 1.ดวงฤทัย จะวะนะ 2 ปริศนา พานอังกาบ 3.ไพรวัลย์ ใจหล้า 4.สุกัญญา ยะคำ
5.ดร.โสภณ จาเลิศ 6.พรภัทร สนเผือก 7.ปรียาภรณ์ บุตรดา 8.เนียรวรรณ มาทา 9.ปภาดา สายก้อน

 

 

1. พระมหาสหพล สหพโล
2. พระคณิศร ฐานิสฺสโร
3. นายสุรชัย ศิริวงศ์
4. นางเครือวัน คำนารักษ์
5. นายภาคภูมิ วิวันชัย
6. นางพรภัทร สนเผือก
7. นางสุกัลยา ยะคำ
8. นางสาวดวงฤทัย จะวะนะ
9. นางปภาดา สายก้อน
10.นางธัญชนก เปรมศรี
11. นายสินธุนาถ เปรมศรี
12. นายกรพัชร์ สุนทรพิธ
13. นางทองเจือ เหมยน้อย
14. นางพรรณเพ็ญ กมลรัตนเกษม
15. นางปริศนา พานอังกาบ
16. นางเนียรวรรณ มาทา
17. นางสาวไพรวัลย์ ใจหล้า
18. นางสาวปรียาภรณ์ บุตรดา

ถ้าท่านมาจากระบบ e-Learning
โปรดคลิกปุม Back ที่ Web Browser

You are visitor No. web counter  Since 12 November 2022