You are visitor number : Hit Web StatsSince 4 September 2019

งานของนิสิต 2560-2563

งานของนิสิต บางรูป/คน ที่เจ้าของผลงานอนุญาตให้นำเสนอบน Social Network หรืออาจารย์ผู้สอน
เห็นสมควร นี่เป็นแบบฝึกหัด มิใช่งานของมืออาชีพ หลังจากเรียนแล้ว ผู้เรียน
จะได้นำความรู้จากการทำแบบฝึกหัดนี้ ไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะกับสถานการณ์
และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไป

 

โปรดคลิกที่ชื่อเรื่อง

สถาบัน
สาขาวิชา
ภาคการศึกษา
/ปีการศึกษา
เรื่อง
Sofrware ที่ใช้
ผู้นำเสนอ
งานที่เป็นลักษณะของ Self Media Presenting ที่อยู่บน Youtube
มจร.วส.นครลำปาง งานวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เรียนรวมทุกคณะ)
1/2560
แก้วโป่งข่าม Proshow Producer พระครูสุจิณสาธุกิจ
พระเอกรินทร์ วชิรธมฺโม
พระณรงค์ฤทธิ์ ญาณวีโร
พระสามารถ ขนฺติธมฺโม
มจร.วส.นครลำปาง พระพุทธศาสนา
2561
สังคหวัตถุ 4 Proshow Producer พระศรีวรรณ นาถสีโล
พระเชาวลิต ฐิตสทฺโธ
พระคำจันทร์ ปนฺติโก
พระเบญจพล อภินนฺโท
มจร.วส.นครลำปาง การสอนพระพุทธศาสนา
และจิตวิทยาการแนะแนว
1/2562
ประเพณีท้องถิ่นพื้นเมือง
การจัดสวดพระอภิธรรม
คืนแรก(ตานบาตร)
  พระธนพล พิมฺพสิริ
พระณัฐพล ณฏฺฐิโก
ส.ณ.ณัฐพงษ์ วรรณโกษิตย์
ส.ณ.ชนนกานต์ กองเขียว
มจร.วส.นครลำปาง พระพุทธศาสนา
1/2562
บุญกิริยาวัตถุ Cyberlink Power
Director
พระสันติ ฐิตคุโณ
มจร.วส.นครลำปาง พระพุทธศาสนา
2/2566
พุทธประวัติ   พระมหาธีรภัทร์ ธีรภทฺโท
และ สามเณรณัฐวุฒิ ศิริวัตร
มจร.วส.นครลำปาง การสอนพระพุทธศาสนา
และจิตวิทยาการแนะแนว
2/2562
อนันตริยกรรม5 Cyberlink Power
Director
สามเณรนัครินทร์ จันโน
พระเสรี สาทโร
นายณัฐพงศ์ พุ่มมณี
พระอธิการธนบุตร ปญฺญาวุฑฺโฒ
พระธีรสุต ฐิตสุโข
งานที่เป็นลักษณะของ Webpage
มจร.วส.นครลำปาง งานวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เรียนรวมทุกคณะ)
1/2562
อิทธิบาท 4 Dreamweaver MX
2004
พระกรแสง ถิรธมฺโม
พระจิตติน ถาวโร
พระพระเสรี สาทโร
ส.ณ. ยงยุทธ ธารสุขเจร
ส.ณ. นพรัตน แฮตุ้ย
งานที่อยู่บน Gotoknow
มจร.วส.นครลำปาง พระพุทธศาสนา
2/2561
พรหมวิหาร 4 Gotoknow (online) พระครูสุจิณสาธุกิจ
มจร.วส.นครลำปาง การสอนพระพุทธศาสนา
และจิตวิทยาการแนะแนว
2/2562
เจดีย์ ๔
Gotoknow (online)
สามเณรนัครินทร์ จันโน
มจร.วส.นครลำปาง งานวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เรียนรวมทุกคณะ)
1/2563
ผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อสุขภาพ
Gotoknow (online) สามเณรณัฐชัย เก่งรุ่งชัย
มจร.วส.นครลำปาง พระพุทธศาสนา (วิชา
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ)
1/2563
ประวัติและผลงานของ
เนลสัน แมนเดลา
Gotoknow (online) พระยงศักดิ์ ปภสฺสโร
มจร.วส.นครลำปาง พระพุทธศาสนา (วิชา
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ)
1/2563
ประวัติและผลงานของ
นาเดีย มูราด
Gotoknow (online) พระจิตติน ถาวโร
           

          

Back

 

เมนูเดิม(แยกตามปีการศึกษา รวม วพบ.ด้วย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.